Find us on

  • Twitch logo
  • Facebook logo
  • Google+ logo
  • Twitter logo
  • Youtube logo

Smite iDusa Medusa Skin

Smite showcases the iDusa Medusa Skin, available during Odyssey 2016.

Next Video
Smite iDusa Medusa Skin video thumbnail